Thông báo của khoa Dược

Dược lâm sàng

Thời hạn nộp báo cáo Dược lâm sàng ( lớp Dược 4A, 4B ) đến trước 18g ngày 4/4/2016. Sau thời điểm trên, mọi trường hợp nộp trễ sẽ không được giải quyết.