Khoa mầm non

Về việc đi thực hành sư phạm

Học viên Lớp Trung cấp SPMN 2A1,2A2,2B chuẩn bị đi kiến tập chuẩn tại các trường Mầm non. Cụ thể như sau: -Lớp 2B Tổng số : 27 học viên, chia thành 05 nhóm, kiến tập chuẩn tại trường Mầm non Thực hành TP Tây Ninh. Thời gian từ  4/4/2016 đến 6/ 5/2016 -Lớp 2A1….Xem thêm