Chức năng – Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên

Ban Chấp hành Đoàn trường chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chương trình đã được nghị quyết Đại hội đại biểu mỗi nhiệm kỳ thông qua.

– Ban Chấp hành Đoàn trường có nhiệm vụ thảo luận và quyết định việc chấp hành Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, các Quy định của Nhà trường, Nghị quyết của Đoàn cấp trên và Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đoàn trườnhttps://myfreeslots.netg trong suốt nhiệm kỳ.

– Ban Chấp hành Đoàn trường xây dựng chương trình hoạt động của tháng, học kỳ, cả năm học. Đồng thời theo dõi, kiểm tra và uốn nắn kịp thời để đạt kết quả cao nhất.

– Ban Chấp hành Đoàn trường xét và kết nạp Đoàn viên; quyết định khen thưởng, quyết định kỷ luật đoàn viên, giải quyết các khiếu nại tố cáo của đoàn viên.

– Ban Chấp hành Đoàn trường ra Quyết định giới thiệu kết nạp Đảng cho các đoàn viên và gửi về chi bộ Đảng theo yêu cầu.

– Ban Chấp hành Đoàn trường xem xét, ra quyết định tiếp nhận đoàn viên mới và chuyển sinh hoạt cho Đoàn viên.

– Chỉ đạo và quản lý hoạt động của các chi đoàn trực thuộc, các Câu lạc bộ – Đội – Nhóm trực thuộc, tham mưu thiết kế các hoạt động bổ ích, thiết thực cho đoàn viên – thanh niên

– Ban Chấp hành Đoàn trường chuẩn bị về nội dung và nhân sự cho Đại hội đại biểu nhiệm kỳ sau.

reduslim prezzo in farmacia

– Ban Chấp hành lãnh đạo mọi công tác của Đoàn trường giữa hai kỳ Hội nghị Ban Chấp hành.

– Ban Chấp hành Đoàn trường luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động của các Chi đoàn, Câu lạc bộ – Đội – Nhóm và các mô hình sinh hoạt, vui chơi hỗ trợ cho việc học tập, nhằm tạo điều kiện cũng như có hướng chỉ đạo kịp thời để các phong trào của Đoàn ngày càng có hiệu quả hơn.