Kết quả thi lại (học lại) các môn của các lớp khóa 5 và lớp SPMN3A (09/07/2017)

scan0001

scan0002

scan0003

scan0004 scan0005

scan0006

scan0007