Chức năng – Nhiệm vụ của khoa Kinh tế

1.Chức năng
Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường giúp Hiệu trưởng tổ chức thưc hiện quá trình đào tạo các nghề thuộc lĩnh vực kinh tế theo kế hoạch đào tạo của trường. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Trưởng khoa là người trực tiếp điều hành các công việc của khoa và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ.
– Quản lý giáo viên, cán bộ nhân viên thuộc khoa theo điều lệ của Trường. Chịu trách nhiệm đánh giá cán bộ giáo viên hàng năm thuộc khoa.
– Quản lý toàn bộ học viên các ngành do Khoa đào tạo. Gồm các công việc: Quản lý số lượng học viên,  xử lý kết quả học tập, khen thưởng, kỷ luật, nhận xét hàng kỳ, năm, cả khóa học, tổ chức nghiên cứu khoa học.
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, học viên trong khoa, tổ chức công tác giáo vụ khoa, lập thời khoá biểu, quản lý điểm tổng kết môn học, sơ kết học kỳ, tổng kết năm học.
– Phối hợp với phòng đào tạo lập danh sách học viên trong khoa đủ điều kiện thi tốt nghiệp.
– Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa.
– Quản lý sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất Trường giao cho khoa. Tham gia thiết kế và chế tạo mô hình học cụ.
–  Biên soạn chương trình, giáo trình các môn chuyên ngành đào tạo.
– Chủ trì trong việc xây dựng, in ấn và phát hành đề thi các môn kiểm tra thuộc Khoa quản lý các kỳ thi hết môn, học kỳ.
– Tổ chức dự giờ, dự lớp, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi cấp khoa để tham gia hội giảng cấp trường.
– Phối hợp phòng Tổ chức – Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giảng dạy, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên thuộc khoa
– Chịu trách nhiệm về chất lượng các môn học thuộc Khoa đảm nhận. Đề nghị khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phép cho giảng viên, giáo viên và học viên theo qui định của nhà trường.
– Chủ trì, phối hợp với Phòng đào tạo, Phòng Hành chính – Kế toán trong việc mua vật tư thiết bị, dụng cụ phục vụ cho giảng dạy và học tập chuyên môn của Khoa theo qui định của nhà trường
– Phối hợp với các phòng ban chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho giảng viên, giáo viên và học viên trong Khoa, Tham mưu và triển khai các hoạt động gắn thực hành, thực tập với sản xuất kinh doanh.
– Tổ chức tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và vui chơi giải trí cho học viên trong khoa.
– Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường giải quyết các công việc có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.