Chức năng – Nhiệm vụ của khoa Mầm non

  1. Chức năng

            Tổ chức, quản lý và thực hiện công tác đào tạo nhằm thực hiện tốt mục tiêu đào tạo giáo viên Mầm non trình độ Trung cấp.

  1. Nhiệm vụ:
  • Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập, kiến thực tập bậc học Mầm non và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.
  • Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên, học viên của khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.