Chức năng – Nhiệm vụ của khoa Y sĩ – Điều dưỡng

 1. Chức năng
 • Tham gia xây dựng mục tiêu, kế hoạch đào tạo chung của Trường.
 • Tham gia tư vấn cho BGH về chuyên môn y của các ngành đào tạo của trường.
 • Xây dựng chương trình và nội dung đào tạo chi tiết cho từng môn học của ngành y, của các hệ đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo và của ngành y tế quy định.
 1. Nhiệm vụ:
 • Triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập các học phần lý thuyết và thực hành chuyên môn y theo đúng kế hoạch nhà trường và phòng đào tạo đã lập.
 • Bố trí giáo viên giảng dạy các môn cơ sở và chuyên môn thuộc ngành y sỹ, điều dưỡng và môn học y học cơ sở của ngành Dược của trường theo thời khoá biểu và kế hoạch đào tạo mà phòng đào tạo xây dựng và ban hành.
 • Kết hợp các phòng ban quản lý giờ giảng, đánh giá chất lượng giảng dạy, xác nhận giờ giảng để thanh toán cho giáo viên sau khi hoàn thành môn học.
 • Có trách nhiệm nhận sổ tay giáo viên, bài kiểm tra và bài thi hết môn từ các giáo viên sau đó chuyển ngay về phòng đào tạo để quản lý, lưu trữ.
 • Tham gia xây dựng các quy định quản lý đào tạo của Trường trên cơ sở Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trình BGH ký ban hành. Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.
 • Tham mưu với Hiệu trưởng và tham gia biên soạn chương trình, giáo trình môn học hoặc lựa chọn giáo trình môn học;
 • Liên hệ địa điểm thực tập, thực hành, thực tế cho học viên ngành y của trường theo nội dung, kế hoạch của phòng đào tạo.
 • Trưởng khoa hoặc người phụ trách tham gia các buổi giao ban hàng tuần với ban giám hiệu và các phòng ban.
 • Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy học, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sungbảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học, thực hành, thực tập;
 • Tham gia hội đồng tổ chức thi tốt nghiệp; tổ chức thực nghiệm nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo trong phạm vi và chuyên môn của khoa;
 • Quản lý các phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị giảng dạy theo nội dung và yêu cầu môn học.
 • Làm đề xuất bổ sung hoá chất, dụng cụ thực hành, vật tư mau hỏng đối với các phòng thực hành, thực tập.
 • Bố trí giáo viên dự giờ theo yêu cầu;

Tổ chức bồi dưỡng viên thi học viên giỏi cấp trường và cấp ngành.