Chức năng nhiệm vụ của phòng Quan hệ doanh nghiệp và Công tác học viên

  1. Chức năng, nhiệm vụ Phòng Quan hệ doanh nghiệp và Công tác học viên:

1.Chức năng

      Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học viên trong toàn trường; các nhiệm vụ công tác tuyển sinh & công tác học viên của trường (Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh).

2.Nhiệm vụ

2.1.Công tác giáo dục chính trị tư tuởng

–  Đánh giá tình hình tư tưởng, nhận thức chính trị của học viên và xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn trường.

–  Phối hợp tổ chức báo cáo thời sự, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

–  Tổ chức và quản lý các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt đầu khóa học, năm học cho học viên của trường những vấn đề liên qua đến quyền lợi và nghĩa vụ học viên.

–  Trình Hiệu trưởng phê duyệt các văn bản Nội quy, Quy định, Kế hoạch, Hướng dẫn và các văn bản khác liên quan công tác học viên;  Ban hành những chế định, biện pháp thực hiện các phong trào an ninh trật tự trong trường học; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường; Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã ban hành.

2.2.Công tác văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao

–   Chủ trì chỉ đạo và tổ chức phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong trường.

–   Chủ trì tổ chức hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao với các trường bạn và địa phương.

–   Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện việc xây dựng các đội tuyển văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao tham gia các cuộc thi trong và ngoài trường.

–  Phối hợp với Đoàn Thanh niên, các Phòng, Khoa, Ban, tổ chức và tạo điều kiện cho học viên tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ, hoạt động giải trí, phong trào thi đua trong học viên.

2.3.Công tác hướng nghiệp & tuyển sinh

–  Là đầu mối xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyển sinh và tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm.

–  Xây dựng kế hoạch nắm bắt tình hình tốt nghiệp ra trường có việc làm của học viên.

2.4.Công tác học viên

–  Cấp giấy chứng nhận và các giấy tờ liên quan tới học viên;

 Thường trực các Hội đồng: khen thưởng, kỷ luật, học bổng, miễn giảm học phí, đánh giá kết quả rèn luyện & tham gia các hội đồng khác liên quan đến học viên.

–  Thực hiện giải quyết các chế độ chính sách; trình Hiệu trưởng quyết định khen thưởng, kỷ luật và những quyết định khác liên quan đến học viên.

–   Chủ trì phối hợp với các khoa và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của học viên theo qui định.

–  Rà soát, cập nhật thông tin về ban cán sự lớp và đề xuất Hiệu trưởng ra quyết định công nhận, miễn nhiệm thành viên ban cán sự lớp.

–  Chủ trì việc liên hệ với gia đình, phụ huynh để phối hợp quản lý học viên và xử lý những vấn đề phát sinh; thông tin về kết quả học tập, rèn luyện của học viên.

–  Phối hợp với các Phòng, Khoa triển khai thực tập tốt nghiệp cho học viên theo chuyên ngành đào tạo.

–  Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong học viên.

–  Là đầu mối theo dõi công tác học viên ngoại trú, kiểm tra học viên trong việc thực hiện quy chế học viên ngoại trú; phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương triển khai công tác học viên ngoại trú.

–  Định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo trường với học viên, làm đầu mối giải quyết các khiếu nại của học viên (nếu có).

  1. Công tác quản lý học viên
  1. Văn bản:

   – Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp (Ban hành kèm theo quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT).

   – Quy chế học sinh sinh viên (Ban hành kèm theo quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT).

   – Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên (Ban hành kèm theo quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT).

   – Nội quy nhà trường

   – Khung xử lý kỷ luật đối với học viên vi phạm (Ban hành kèm theo Quyết định số: 93 /QĐ-TBK, ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Tân Bách Khoa)

   – Quy định thi đua khen thưởng

   – Quy định chức năng nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm

  1. Thông báo:

      Chế độ, Chính sách   

    –  Thông báo học viên vi phạm Nội quy

    –  Điểm danh  (Thống kê, niêm yết buổi vắng theo từng môn học)        

    –  Thông báo cấm thi kết thúc học phần                 

    –  Thông báo những vấn đề có liên quan nghĩa vụ và quyền lợi học viên

    –  Đánh giá kết quả rèn luyện của học viên.

    –  Thực tập, thực tế tốt nghiệp.

    –  Các Biểu mẫu:

  1. Quan hệ doanh nghiệp

    –  Hoạt động ngoại khóa

    –  Tư vấn khởi nghiệp

    –  Đối tác tìm việc; Cơ hội việc làm

    –  Quan hệ thực tập

    –  Giới thiệu việc làm