Chức năng- Nhiệm vụ của phòng Đào tạo

I.  CHỨC NĂNG

         Phòng đào tạo có chức năng cụ thể hoá việc thực hiện các chương trình đào tạo của trường một cách hiệu quả, chất lượng và uy tín. Phòng có mối quan hệ tương tác với các khoa phòng, đoàn thể, đơn vị trong và ngoài trường tạo thuận lợi cho học sinh học tập gắn liền với thực tế xã hội.
II.  NHIỆM VỤ

– Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về công tác tổ chức quản lý đào tạo thực hiện theo Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (xây dựng, điều tiết và quản lý các hoạt động giảng dạy, học tập); Giúp Hiệu trưởng soạn thảo và ban hành các quy định về quản lý công tác đào tạo;

– Nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo của Trường;

– Xây dựng lộ trình chuẩn đầu ra ngoại ngữ; tổ chức biên soạn giáo trình dùng chung nội bộ trường theo quy định;

– Lập kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm, tham gia công tác tổ chức tuyển sinh hệ chính quy và liên kết đào tạo;

– Lập kế hoạch giảng dạy và học tập hàng năm cho hệ chính qui. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập hệ chính qui;

– Tổ chức điều hành công tác giảng dạy và học tập, bao gồm:

+ Tổ chức cho học viên đăng ký học phần;

+ Lập thời khoá biểu và lịch thi kết thúc học phần cho các lớp hệ chính quy;

+ Bố trí phòng học cho giảng dạy – học tập và cho những nhu cầu khác;

+ Hỗ trợ các Khoa trong việc điều động giảng dạy và thỉnh giảng của cán bộ giảng dạy; hướng dẫn lập và đề xuất duyệt kế hoạch thực tập, tham quan, dã ngoại của sinh viên;

+ Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện tiến độ tổ chức đào tạo năm học; xét học tiếp, thôi học; giao, nhận báo cáo thực tập tốt nghiệp của học viên;

+ Tổng hợp đánh giá kết quả, chất lượng đào tạo của Trường;

+ Tổ chức công tác xét tốt nghiệp hệ chính qui.

– Theo dõi, quản lý danh sách và hồ sơ giáo viên thỉnh giảng, làm thủ tục đề nghị thanh toán cho giáo viên hoàn thành hợp đồng.

– Tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ các thông tin về học vụ; thống kê và xác nhận giờ giảng thực tế giảng dạy của từng giảng viên hàng năm để thanh toán vượt giờ, thỉnh giảng…; chuẩn bị số liệu, tài liệu liên quan công tác đào tạo của các đơn vị để cung cấp cho Hội đồng thi đua – khen thưởng và Hội đồng kỷ luật Trường;

– Quản lý và cấp phát các văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ… theo quy định hiện hành;

– Chuẩn bị nội dung và tổ chức các hoạt động liên quan công tác Lễ khai giảng năm học và Lễ tốt nghiệp cho hệ chính qui;

– Thừa ủy quyền của Hiệu trưởng xác nhận kết quả học tập học kỳ, năm học, khóa học của sinh viên.

– Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin theo phương pháp truyền thống và hiện đại, tổ chức cho bạn đọc khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả tài liệu ở thư viện; xây dựng kế hoạch ngắn hạn và chiến lược phát triển; tổ chức và điều phối hệ thống thông tin, tư liệu trong thư viện;

– Tham gia nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng và phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác giảng dạy và học tập;

–  Chỉ đạo các Khoa tổ chức thực hiện kế hoạch thao giảng, dự giờ của giáo viên

**************************