Chức năng- Nhiệm vụ của phòng Hành chánh Kế toán

  • Phụ trách công tác văn phòng,quản trị, cơ sở vật chất,trang thiết bị, lễ tân, khánh tiết, bảo vệ, tạp vụ, lái xe.
  • Phụ trách công tác quản lý hành chính tổng hợp, quản lý nhân sự; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…
  • Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thông tin và truyền thông
  •   Lập kế hoạch, quản lý, phân phối, giám sát sử dụng kinh phí, vật tư, kỹ thuật.
  • Thanh quyết toán
  • Thống kê, đánh giá, phân tích hoạt động tài chính