Take up là gì? Ý nghĩa & cách dùng chi tiết – IMO2007

Chào mừng bạn đến với tbkc.edu.vn trong bài viết về Take up nghĩa là gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài viết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết ý nghĩa của cụm từ take up là gì cùng với cách sử dụng trong các trường hợp đặc biệt khác nhau.

Ý nghĩa của cụm “take up”

Cụm động từ “take up” mang 6 ý nghĩa:

 • Một sở thích hoặc thói quen
 • Chiếm thời gian, không gian
 • Thảo luận hoặc quản lý một điều gì đó
 • Làm quần áo ngắn hơn
 • Chấp nhận lời đề nghị, thách thức

Take up là gì?

Ví dụ về cách sử dụng Take up

1. Take up có nghĩa là: Chiếm thời gian, không gian

EX. This desk takes up too much room.

→ Bàn làm việc này chiếm quá nhiều chỗ.

EX. My day is completely taken up with meetings.

→ Ngày của tôi hoàn toàn dành cho các cuộc họp.

EX. These files take up a lot of disk space.

→ Các tệp này chiếm nhiều dung lượng ổ đĩa.

EX. I’ll try not to take up too much of your time.

→ Tôi sẽ cố gắng không chiếm quá nhiều thời gian của bạn.

2. Take up có nghĩa là: Làm quần áo ngắn hơn

EX. This skirt is too long – I’ll have to take it up.

→ Chiếc váy này quá dài – Tôi sẽ phải mặc nó lên.

3. Take up có nghĩa là: Một sở thích, một thói quen

EX. He TOOK UP gym as he felt he had to lose some weight.

→ Anh ta bắt đầu tập gym vì anh ta cảm thấy anh ta phải giảm cân.

EX. I took up smoking when I was at school.

→ Tôi đã hút thuốc khi tôi còn ở trường.

EX. Chris has taken up jogging, take up a post/position: The new surgeon will take up her post in May.

→ Chris đã tập chạy bộ, đảm nhận vị trí / vị trí: Bác sĩ phẫu thuật mới sẽ đảm nhận vị trí của cô ấy vào tháng 5.

4. Take up có nghĩa là: Thảo luận hoặc quản lý một điều gì đó

EX. The school plans to take the matter up with the parents.

→ Nhà trường dự kiến ​​sẽ giải quyết vấn đề với phụ huynh.

EX. She fell silent, and her brother took up the story.

→ Cô im lặng, và anh trai cô tiếp tục câu chuyện.

EX. Mrs Pankhurst took up the cause of women’s rights.

→ Bà Pankhurst đã lên tiếng vì quyền của phụ nữ.

5. Take up có nghĩa là: Chấp nhận lời đề nghị hoặc một thách thức

EX. Schools are taking up the offer of cut-price computers.

→ Các trường học đang cung cấp máy tính giá rẻ.

EX. One of our greatest athletes has taken up a new challenge.

→ Một trong những vận động viên vĩ đại nhất của chúng tôi đã thực hiện một thử thách mới.

6. Take up arms có nghĩa là: Cầm vũ khí

EX. Would you be willing to take up arms for this cause?

→ Bạn có sẵn sàng cầm vũ khí vì sự nghiệp này không?

Một số cụm từ liên quan tới “take up”

 • take up something
 • take up the cudgels for/against sb/sth idiom
 • take up with sb t
 • ake up with someone
 • take years off sb idiom

Cụm động từ liên quan tới take

 • take off là gì
 • take on là gì
 • take over là gì
 • take out là gì
 • take away là gì
 • take it easy là gì
 • take for granted là gì
 • take care là gì
 • take your time là gì
 • take in là gì
 • take advantage of là gì
 • take down là gì
 • take note là gì
Rate this post